Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Hrubieszów dofinansowanie szkolenia! W 2018 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na

 kształcenie osób pracujących, zgodnie z następującymi priorytetami:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie l
  2. ub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach 
  4. nowych technologii i narzędzi pracy;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować
  6. wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Informujemy, iż dostępny limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku

w ramach naboru wniosków wynosi 33487,60 zł.

 

3.Nabór będzie prowadzony od dnia 28.11.2018 r. do dnia 11.12.2018 r.

 Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie,  

ul. Leśmiana 11, pok. 12 – Sekretariat w godzinach pracy Urzędu, tj. 

od godz 7.30 do godz. 15.30.

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w zakładce 

Urząd/Dokumenty do pobrania/Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz w siedzibie 

Urzędu pok. 16

 

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób zatrudnionych 

na podstawie umów o pracę. Ze środków KFS mogą także skorzystać:

- wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki jawnej, nawet jeśli sami nie są w spółce zatrudnieni

 na podstawie umowy o pracę, przy założeniu, że ww. spółki zatrudniają przynajmniej jednego pracownika,

- cudzoziemcy posiadający czasowe pozwolenie na pracę, pod warunkiem, że osoby te w 

trakcie trwania szkolenia pozostają zatrudnione u pracodawcy, który otrzymał wsparcie z KFS.

W przypadku cudzoziemca, który posiada jedynie czasowe pozwolenie na pracę, czas trwania 

szkolenia finansowanego ze środków KFS nie może wykraczać poza okres posiadanego 

przez pracownika pozwolenia na pracę.

- organizacja pozarządowa (fundacja lub stowarzyszenie, zakon), jeżeli zatrudniają 

pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej 

umowy o pracę.

 

Ze środków KFS nie można finansować wsparcia dla:

- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

- udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członka organów zarządzających 

lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania spółki w czynnościach z zakresu prawa

 pracy jeśli nie spełniają definicji pracownika,

- przeora, przełożonej ksieni itp. zgromadzenia zakonnego, członka organów zarządzających

 lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania zgromadzenia zakonnego w czynnościach 

z zakresu prawa pracy jeżeli nie spełnia definicji pracownika.

 

Ze środków KFS nie może być finansowana forma kształcenia ustawicznego, która się 

rozpoczęła lub zakończyła.

 

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie.

nasze kursy


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi profesjonalnymi szkoleniami z zakresu serwisowania elektroniki, odzysku danych, cyberbezpieczeństwa.


Staramy się, aby każdy z uczestników znacznie podniósł swoje kompetencje oraz zyskał wiedzę w tej dziedzinie.

Odzysk danych: Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.

Zobacz szczegóły kursu

Odzysk danych: Szkolenie zaawansowane - systemy plików FAT.

Zobacz szczegóły kursu

Odzysk danych: Szkolenie zaawansowane - systemy plików NTFS.

Zobacz szczegóły kursu

Cyberbezpieczeństwo

Zobacz szczegóły kursu

Specjalista serwisant elektroniki: Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych.

Zobacz szczegóły kursu

Specjalista serwisant elektroniki: Diagnostyka oraz sposoby naprawy podstawowych usterek występujących w urządzeniach elektronicznych, z zastosowaniem schematu.

Zobacz szczegóły kursu

Specjalista serwisant elektroniki: Lutowanie układów BGA

Zobacz szczegóły kursu

Specjalista serwisant elektroniki: Rozszerzona diagnostyka oraz studium przypadków napraw linii zasilania w trybach ACPI S5-S0 - ćwiczenia praktyczne.

Zobacz szczegóły kursu

Specjalista serwisant elektroniki: Programowanie specjalistycznych układów IC. Diagnostyka przy pomocy oscyloskopu oraz mikroskopu stereoskopowego

Zobacz szczegóły kursu

Pozycjonowanie Stron Internetowych

Zobacz szczegóły kursu

Obsługa komputerów marki Apple

Zobacz szczegóły kursu

Zarządzanie, analiza i obsługa systemów teleinformatycznych

Zobacz szczegóły kursu

Montaż układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich uruchomienie na podstawie dokumentacji technicznej w zawodzie elektromechanik i elektromonter.

Zobacz szczegóły kursu

sprawdź nasze REKOMENDACJE


Logo

 

Centrum Szkoleń Notebook Master
PROFESJONALNE SZKOLENIA

 

Z zakresu:

- serwisowania elektroniki

- odzysku danych

- cyberbezpieczeństwa

- sieci teleinformatycznych