Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672

Zarządzanie, analiza i obsługa systemów teleinformatycznych


Etap 1 - Omówienie składowych, oraz budowa i przebudowa zastanych systemów teleinformatycznych. +

Czas trwania 40 godzin. Ramowy plan kursu:

1. Organizacja stanowiska pracy.

 • Bezpieczeństwo i higiena, prawidłowe wyposażenie stanowiska pracy
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
 • Narzędzia ułatwiające analizę i modelowanie systemów teleinformatycznych
 • Metody modelowania procesów, w odniesieniu do potrzeb klienta
 • Metody zbierania i precyzowania dostarczonych wymagań funkcjonalnych i jakościowych

 

2. Omówienie zasady działania oraz budowy systemów teleinformatycznych.

 • Wymagania funkcjonalne i jakościowe systemów teleinformatycznych
 • Dobre praktyki planowania i organizacji projektu informatycznego
 • Proces doboru rozwiązań i oprogramowania do potrzeb klienta
 • Techniki komunikacji biznesowej
 • Bieżące trendy rozwoju technologii informatycznych

 

3. Badanie zapotrzebowania klienta na rozwiązania teleinformatyczne.

 • Zbieranie, analizowanie i dokumentowanie potrzeb klientów i użytkowników w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz procesowych systemu teleinformatycznego
 • Analizowanie procesów pod kątem automatyzacji i wsparcia przez system teleinformatyczny
 • Identyfikowanie specyficznych wymagań branży i procesów wspomaganych przez system teleinformatyczny
 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu teleinformatycznego
 • Analizowanie wymagań systemu teleinformatycznego pod kątem spójności, kompletności i możliwości realizacji
 • Konsultowanie wyników analizy z wykonawcami systemu teleinformatycznego

 

4. Realizacja i wdrażanie

 • Zapewnianie wsparcia analitycznego na etapie projektowania
 • Tworzenie ofert pod zapotrzebowanie klienta – ćwiczenia
 • Testowanie oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego
 • Zapewnianie wsparcia technicznego i prowadzenie szkoleń z rozwiązania dla klientów systemu
 • Dostosowanie możliwych rozwiązań do wymagań klienta

 

5. Dostosowanie, przebudowa istniejących systemów teleinformatycznych

 • Analizowanie zmian w systemach teleinformatycznych na podstawie zgłoszonych wymagań klienta
 • Ocena zasadności wykorzystania zastanego rozwiązania teleinformatycznego
 • Formy badania kompatybilności istniejących rozwiązań z proponowanymi
 • Sposoby komunikacji i możliwości zmian w rozwiązaniach software’owych.
 • Badanie i analiza zastosowanych rozwiązań hardwar’eowych, względem możliwości rozbudowy zastanego systemu teleinformatycznego

ETAP 2 - Sieci, bazy danych, backup, telefonia, VoIP +

1. Topologia sieci – elementu systemu teleinformatycznego

 • Podstawowe informacje
 • Klasyfikacja sieci
 • Warstwowy model sieci
 • Model ISO/OSI
 • Rozwiązania warstwy fizycznej
 • Media transmisyjne
 • Rodzaje okablowania miedzianego
 • Rodzaje okablowania światłowodowego
 • Media bezprzewodowe
 • Okablowanie strukturalne
 • Kryteria budowy
 • Zalecenia do zasilania sieci komputerowych
 • Urządzenia warstwy pierwszej

 

2. Rodzaje sieci i ich zastosowanie jako składowej systemów teleinformatycznych

 • Rozwiązania warstwy łącza danych
 • Sieć Token Ring
 • Sieć Ethernet
 • Sieci bezprzewodowe
 • Urządzenia do budowy sieci Ethernet
 • Podstawy działania przełączników
 • VLAN
 • Agregacja połączeń
 • STP/RSTP/MSTP

 

3. Zastosowanie sieci w micro i makro przedsiębiorstwach

 • Potrzeby przedsiębiorstwa a rodzaj i wielkość sieci
 • Zastosowanie urządzeń sieciowych
 • Zabezpieczenie sieci
 • Komunikacja w warstwach sieciowej i wyższych
 • Protokół IP
 • Router
 • Protokół ARP

 

Bazy danych – jako element składowy systemów teleinformatycznych

 • Rodzaje baz danych
 • Sposoby przechowywania danych
 • Zastosowanie baz danych
 • Zabezpieczenie baz danych
 • Rozwiązywanie problemów

 

5. Telefonia VoIP

 • Infrastruktura VoIP
 • Pliki konfiguracyjne trixbox język programowania serwerów Asterisk
 • Zdalna administracja trixboxem
 • System faksowy AsterFAX
 • Konfiguracja firewalli chroniących systemy VoIP jako filtry pakietów i firewalle aplikacyjne

ETAP 3 - Bezpieczeństwo +

Czas trwania – 40 godzin. Ramowy czas kursu:

1. Podstawowa znajomość przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Jak chronić dane zgodnie z przepisami prawa

 

2. Najistotniejsze wymagania prawne związane z ochroną danych osobowych w systemach informatycznych.

 • Procedury dopasowane do środowiska informatycznego w którym pracujesz
 • Rozwiązania, gotowe do wdrożenia na większości podstawowych urządzeniach sieciowych i stanowiskach komputerowych
 • Metody i techniki tworzenia backupu oraz sposoby kontrolowania jego przydatności

 

3. Organizacja bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.

 • Metody zabezpieczania infrastruktury technicznej
 • Zabezpieczanie sprzętu użytkowników
 • Skuteczne sposoby usuwania danych z nośników elektronicznych
 • Ryzyko wypływu danych z systemu informatycznego
 • Zagrożenia utraty danych z komputerów użytkowników

 

4. Bezpieczeństwo informacji, monitorowanie i nadzór.

 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Bezpieczeństwo użytkowników
 • Kopie zapasowe
 • Odzyskiwanie i usuwanie danych
 • Mechanizm i ocena efektywności systemu bezpieczeństwa
 • Audyt wewnętrzny i reakcja na incydenty bezpieczeństwa

 

5. Procedura bezpieczeństwa informatycznego.

 • Jak współpracować z firmami outsourcingowymi
 • Kontrola dostępu
 • Bezpieczeństwo zasilania i systemy przeciwpożarowe
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Nadawanie uprawnień w systemie informatycznym
 • Backup danych

ETAP 4 - Analiza i testy +

Czas trwania – 40 godzin. Ramowy czas kursu:

1. Rozpoznanie i zdefiniowanie procesów, które będą podlegać informatyzacji.

 • Architektura rozwiązań systemów teleinformatycznych, które umożliwiają bardziej efektywny obieg informacji
 • Oprogramowanie biurowe i wspomagające prowadzenie analiz
 • Analiza wymagań pod kątem ich kompletności i spójności
 • Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi
 • Ocena możliwości automatyzacji procesów
 • Ocena możliwości realizacji wymagań klienta

 

2. Analiza systemu teleinformatycznego, zadania i nietypowe problemy w zakresie analizy systemów teleinformatycznych.

 • Tworzenie analizy systemu na podstawie dostarczonych wymagań biznesowych
 • Nowe technologie i rozwiązania informatyczno-komunikacyjne
 • Korzyści z dobrych praktyk planowania i organizowania projektów informatycznych
 • Analiza zmiany w systemach teleinformatycznych na podstawie zgłoszonych wymagań klienta Organizacja sesjami komunikacyjnymi na styku ICT – biznes Współpraca z dostawcami rozwiązań teleinformatycznych

 

3. Inwentaryzacja zasobów, analiza ryzyka, poziomy bezpieczeństwa informacji.

 • Planowanie potrzeb związanych z bezpieczeństwem
 • Poziomy bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • Zagrożenia systemów teleinformatycznych
 • Opiniowanie możliwości wykorzystania najnowszych rozwiązań w wybranych systemach teleinformatycznych
 • Jak dokumentować zagadnienia organizacyjne i techniczne w sposób przejrzysty i zrozumiały

 

4. Fakty, teorie, metody oraz złożone zależności związane z analizą systemów teleinformatycznych.

 • Odpowiedzialność za prawidłowe zinterpretowanie potrzeb w zakresie automatyzacji procesów oraz zaproponowanych rozwiązań
 • Skomunikowanie działania podejmowanego przez zespoły projektantów i programistów z klientem, użytkownikami końcowymi systemu teleinformatycznego

 

5. Opracowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z ustalonymi standardami.

 • Formułowanie wymagań dla systemu teleinformatycznego
 • Techniki zbierania, precyzowania i weryfikacji informacji
 • Zasady organizowania obiegu dokumentów projektowych
 • Specyficzne uwarunkowania branży, dla której opracowywana jest dokumentacja projektowa
 • Metodyki tworzenia modeli analitycznych
 • Standardy notacji do opisu modeli analitycznych

Ekspert w zakresie szkoleń z serwisowania
laptopów/notebooków i tabletów! Dołącz do najlepszych!

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE


15181695219257.jpg15414492320.jpg15414494650.png15414501420.jpg15414490220.jpg15181695205794.jpg15181695217638.jpg