Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Boot Up Sequence jako niezb璠ny element zaawansowanej naprawy z這穎nych usterek p造t wielowarstwowych - warsztaty.


Oferujemy kursy z zakresu serwisowania przeno郾ego sprz皻u elektronicznego, realizowane w bardzo du瞠j liczbie godzin i z naciskiem gównie na zaj璚ia praktyczne. Umo磧iwiaj one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzi瘯i 獞iczeniom. Ka盥y z indywidualnych kursów pozwala posi捷 wiedz teoretyczn oraz naby praktyczne umiej皻no軼i z okre郵onego, omawianego w jego trakcie zakresu. Po uko鎍zeniu dowolnego z etapów, korzystaj帷 z nabytych umiej皻no軼i, mo積a realizowa naprawy i wdra瘸 rozwi您ania z zakresie omawianych w jego trakcie zagadnie. Zalecamy realizowa je chronologicznie w proponowanej kolejno軼i, gdy ka盥y kolejny kurs pozwala zg喚bi tajniki i naby coraz bardziej zaawansowan wiedz do dzia豉nia w wymagaj帷ym zawodzie. Szkolenia prowadzone s w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie si osób prowadz帷ych nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie do鈍iadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkole poparte jest niezale積ymi referencjami oraz opiniami od kursantów z ca貫j Polski.

Plan Ramowy +

Czas trwania:

24 godziny

Wymagania wst瘼ne przed szkoleniem:

Warunkiem przyst徙ienia do odbycia tego kszta販enia, jest odbycie kszta販enia: „Specjalista – serwisant elektroniki” - ETAP IV "ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA ORAZ STUDIUM PRZYPADKÓW NAPRAW LINII ZASILANIA W TRYBACH ACPI S5-S0"

 

 

 

Ramowy plan kursu:

 

Rozszerzona diagnostyka urz康ze i uk豉dów elektronicznych oraz analiza parametrów technicznych.
W tym:
1. Usystematyzowanie procedury startu dla poszczególnych architektur p造t wielowarstwowych.
2. Zaawansowana diagnostyka z u篡ciem dokumentacji boardview.
3. Modyfikacja sprz皻u - wymuszenie eliminacji uszkodzonego podzespo逝.
4. Procedura adaptacji dost瘼nych obecnie elementów jako substytuty niedost瘼nych podzespoów.
5. Doskonalenie umiej皻no軼i manualnych na przyk豉dach usterek mechanicznych.
6. Syntetyzacja procedury próby zwarciowej.
7. 鑿iczenia manualne – praca z boardview oraz sprz皻em lutowniczym, z u篡ciem poszczególnych technik lutowania dla zminiaturyzowanych uk豉dów:

    a. Lutowanie powierzchniowe – 獞iczenia.
    b. Lutowanie przewlekane – 獞iczenia.
    c. Lutowanie uk豉dów z wyprowadzeniami sferycznymi w siatce rastrowej – 獞iczenia.
8. Przyk豉dy naprawy najci篹szych usterek elektronicznych – 獞iczenia praktyczne i panel dyskusyjny.
Ka盥y uczestnik ma mo磧iwo嗆 elastycznego dostosowania programu dla swoich potrzeb.

 

 

 

Cele Szkolenia +

Cele szkolenia

Cele szkolenia uj皻e w kategoriach efektów uczenia si z uwzgl璠nieniem wiedzy, umiej皻no軼i i kompetencji spo貫cznych.
Kszta販enie na tym etapie, ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów przeno郾ych urz康ze elektronicznych posiadaj帷ych umiej皻no嗆 post瘼owania zgodnie z kategoriami uczenia si:

 • Umiej皻no嗆 intelektualna – umiej皻no嗆 pos逝giwania si boardview.
 • Strategia poznawcza – umiej皻no嗆 rozpoznania zaawansowanych i rozleg造ch usterek.
 • Informacja werbalna – umiej皻no嗆 odtworzenia poprawnych po陰cze, wymiany komponentów.
 • Umiej皻no嗆 motoryczna – umiej皻ne pos逝giwanie si narz璠ziami serwisowymi i pomiarowymi.
 • Postawa – umiej皻no嗆 wybrania odpowiedniej strategii monta簑 i naprawy.

Program kszta販enia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia s autorskie, s one wynikiem bada i do鈍iadcze zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kszta販enia +

Po szkoleniu jego uczestnicy:

 • w oparciu o procedur Boot Up Sequence odtworzy poprawno嗆 rozruchu i dzia豉nia p造t wielowarstwowych niezale積ie od architektury.
 • potrafi dokonywa zaawansowanych napraw p造t wielowarstwowych w urz康zeniach elektronicznych w oparciu o dokumentacje boardview
 • umie znale潭 i usun望 zaawansowane i rozleg貫 usterki wyst瘼uj帷e na p造cie gównej powsta貫 na skutek przepi耩 i zwar
 • posiada wiedz niezb璠n do dalszego samodzielnego dzia豉nia z wszystkimi rodzajami i stopniami trudno軼i spotkanych usterek
 • posiada 鈍iadomo嗆 i umiej皻no嗆 rozpoznania i opisania rozleg這軼i uszkodzenia w przypadku ch璚i uzyskania wsparcia z zewn徠rz
 • potrafi podzieli p造ty ze wzgl璠u na architektury

 

Misja +

 Jednym z najcz窷ciej zadawanych nam pyta jest pytanie o to - "Sk康 wzi掖 si pomys na organizacj szkole dla specjalistów serwisantów elektroniki?" Odpowied jest bardzo prosta. Gównym powodem jest to, i od d逝窺zego czasu obserwujemy pogorszenie jako軼i 鈍iadczonych us逝g przez serwisy/sklepy komputerowe. W wyniku tego s造cha by這 coraz gorsze opinie na temat samych serwisów i 鈍iadczonych przez nie us逝g. Nast瘼stwem takiej sytuacji jest brak zaufania Klientów do tego rodzaju us逝g i zmniejszaj帷a si ilo嗆 sprz皻ów oddawanych do naprawy.

Z tego powodu nasz misj sta這 si podniesienie kompetencji, wiedzy i umiej皻no軼i osób 鈍iadcz帷ych us逝gi w zakresie napraw sprz皻u elektronicznego oraz uzyskanie wiarygodno軼i dla Pa雟twa diagnoz. Naszym gównym celem jest eliminacja dodatkowych i niepotrzebnych uszkodze spowodowanych nieudan prób naprawy oraz przedstawienie rzeczowych odpowiedzi na pytania zadawane Pa雟twu przez Klientów. Po przebytym szkoleniu b璠 Pa雟two w stanie prawid這wo zdiagnozowa oraz skutecznie naprawi sprz皻 elektroniczny w siedzibie Pa雟twa firmy. Przyczyni si to do obni瞠nia kosztów us逝g 鈍iadczonych dla Pa雟twa Klientów oraz poprawy opinii na temat op豉calno軼i przeprowadzania tego typu napraw.

Certyfikat +

 

Podczas kszta販enia, ca造 czas weryfikujemy wiedz jak nabywaj jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów, (gównie praktycznych) podczas których sprawdzamy post瘼y uczestników. Ka盥e kszta販enie zako鎍zone jest wewn皻rznym egzaminem weryfikuj帷ym i potwierdzaj帷ym pozyskan wiedz, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzaj帷ym jego odbycie.

Po uko鎍zeniu kszta販enia z pozytywnym wynikiem, uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkole i Serwis.

Nazwa certyfikatu: "certyficate Knowledge supported by skills", certyfikat TNE zawieraj帷y: imi i nazwisko uczestnika, numer pesel, nazw kszta販enia, liczb godzin kszta販enia, nazw i adres organizatora, termin realizacji kszta販enia, numer certyfikatu oraz informacj o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jako軼i MSUES nr 174/2017. 

Jednostka szkoleniowa +

Teoria:

Sprz皻 audiowizualny, niezb璠ne pomoce dydaktyczne: Ka盥y z uczestników podczas zaj耩 teoretycznych ma dost瘼 do komputera znajduj帷ego si na Jego biurku, s逝膨cego zarówno do robienia notatek jak i otwierania niezb璠nych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materia逝. Dodatkowo w sali znajduje si wizualizer i rzutnik multimedialny za pomoc którego wy鈍ietlane s materia造 omawiane przez trenera.

Materia造 dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zaj耩 teoretycznych: ca這嗆 opracowanych materiaów jest autorska, na materia造 sk豉daj si: opisy, wykresy, schematy, zdj璚ia i filmy.

Praktyka:

Sprz皻 i urz康zenia potrzebne do przeprowadzenia zaj耩 praktycznych: Sale do zaj耩 praktycznych sk豉daj si z du篡ch biurek roboczych, wyposa穎nych w niezb璠ne do napraw urz康zenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutownicz BGA na podczerwie, lutownic grotow i lutownic na gor帷e powietrze. Pomieszczenie wyposa穎ne jest w system wentyluj帷y z indywidualnymi dla ka盥ego uczestnika odci庵ami powsta造ch podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materia造 szkoleniowe przekazywane na w豉sno嗆 uczestnikom: Po uko鎍zeniu szkolenia uczestnicy otrzymuj materia造 dotycz帷e ca這軼i przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

 

IMI I NAZWISKO: MICHA BRACH
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Informatyka. Cyberbezpiecze雟two
Do鈍iadczenie zawodowe: Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie do鈍iadczenie w zawodzie technik serwisant sprz皻u elektronicznego.
Do鈍iadczenie szkoleniowe: Ponad 3600 godzin przeprowadzonych zaj耩
Wykszta販enie: Wy窺ze. Cyberbezpiecze雟two, wydzia Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

 

IMI I NAZWISKO: MACIEJ PIELA
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Serwery. Sieci teleinformatyczne. Cyberbezpiecze雟two. Odzysk danych z dysków twardych i no郾ików pó逍rzewodnikowych.
Do鈍iadczenie zawodowe: Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-cio letnie do鈍iadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprz皻u komputerowego i odzysku danych, od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

Do鈍iadczenie szkoleniowe:

Ponad 2650 godzin przeprowadzonych zaj耩
Wykszta販enie: 字ednie

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatychnych, serwisowania elektroniki,odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpiecze雟twa.
DOㄐCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj si z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawd nasze REKOMENDACJE