Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon796 146 189 Notemaster en

Boot Up Sequence jako niezb璠ny element zaawansowanej naprawy z這穎nych usterek p造t wielowarstwowych - warsztaty.


Oferujemy kursy z zakresu serwisowania przeno郾ego sprz皻u elektronicznego, realizowane w bardzo du瞠j liczbie godzin i z naciskiem gównie na zaj璚ia praktyczne. Umo磧iwiaj one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzi瘯i 獞iczeniom. Ka盥y z indywidualnych kursów pozwala posi捷 wiedz teoretyczn oraz naby praktyczne umiej皻no軼i z omawianego zakresu. Po uko鎍zeniu dowolnego z etapów, korzystaj帷 z nabytych umiej皻no軼i, mo積a realizowa naprawy i wdra瘸 rozwi您ania w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnie. Zalecamy realizowa je chronologicznie w proponowanej kolejno軼i, gdy ka盥y kolejny kurs pozwala zg喚bi tajniki i naby coraz bardziej zaawansowan wiedz do dzia豉nia w wymagaj帷ym zawodzie. Szkolenia prowadzone s w kameralnych grupach, co pozwala na pochylenie si osób prowadz帷ych nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie do鈍iadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkole poparte jest niezale積ymi referencjami oraz opiniami od kursantów z ca貫j Polski.

Plan ramowy +

Czas trwania - 40 godzin.

Wymagania wst瘼ne przed szkoleniem:

Warunkiem przyst徙ienia do odbycia tego kszta販enia, jest odbycie kszta販enia: „Specjalista – serwisant elektroniki” - ETAP IV "ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA ORAZ STUDIUM PRZYPADKÓW NAPRAW LINII ZASILANIA W TRYBACH ACPI S5-S0".

Ramowy plan kursu:

 Rozszerzona diagnostyka urz康ze i uk豉dów elektronicznych oraz analiza parametrów technicznych.
W tym:
1. Usystematyzowanie procedury startu dla poszczególnych architektur p造t wielowarstwowych.
2. Zaawansowana diagnostyka z u篡ciem dokumentacji boardview.
3. Modyfikacja sprz皻u - wymuszenie eliminacji uszkodzonego podzespo逝.
4. Procedura adaptacji dost瘼nych obecnie elementów jako substytuty niedost瘼nych podzespoów.
5. Doskonalenie umiej皻no軼i manualnych na przyk豉dach usterek mechanicznych.
6. Syntetyzacja procedury próby zwarciowej.
7. 鑿iczenia manualne – praca z boardview oraz sprz皻em lutowniczym, z u篡ciem poszczególnych technik lutowania dla zminiaturyzowanych uk豉dów:
a. Lutowanie powierzchniowe – 獞iczenia.
b. Lutowanie przewlekane – 獞iczenia.
c. Lutowanie uk豉dów z wyprowadzeniami sferycznymi w siatce rastrowej – 獞iczenia.
8. Przyk豉dy naprawy najci篹szych usterek elektronicznych – 獞iczenia praktyczne i panel dyskusyjny.
Ka盥y uczestnik ma mo磧iwo嗆 elastycznego dostosowania programu dla swoich potrzeb.

Cele Szkolenia +

Cele szkolenia uj皻e w kategoriach efektów uczenia si z uwzgl璠nieniem wiedzy, umiej皻no軼i i kompetencji spo貫cznych.

Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie serwisantów samodzielnych w zakresie diagnostyki usterek komponentów bazowych posiadaj帷ych, umiej皻no軼i post瘼owania zgodnie z kategoriami uczenia si:

 • Umiej皻no嗆 intelektualna – umiej皻no嗆 pos逝giwania si board view
 • Strategia poznawcza – umiej皻no嗆 rozpoznania rozleg造ch uszkodze
 • Informacja werbalna – umiej皻no嗆 wymiany komponentów
 • Umiej皻no嗆 motoryczna – umiej皻ne pos逝giwanie si narz璠ziami serwisowymi
 • Postawa – umiej皻no嗆 wybrania odpowiedniej strategii naprawy

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas szkolenia s wynikiem bada i do鈍iadcze zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kszta販enia +

Uzyskane kwalifikacje i umiej皻no軼i po pozytywnym zako鎍zeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zako鎍zeniu posiada wiedz i umiej皻no軼i pozwalaj帷e na samodzieln diagnoz oraz napraw przeno郾ych urz康ze elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

 

Uczestnicy szkolenia po jego uko鎍zeniu:

 • W oparciu o procedur Boot Up Sequence potrafi odtworzy poprawno嗆 rozruchu i dzia豉nia p造t wielowarstwowych niezale積ie od architektury
 • Potrafi dokonywa zaawansowanych napraw p造t wielowarstwowych w urz康zeniach elektronicznych w oparciu o dokumentacje boardview
 • Umiej znale潭 i usun望 zaawansowane i rozleg貫 usterki wyst瘼uj帷e na p造cie gównej powsta貫 na skutek przepi耩 i zwar
 • Posiadaj wiedz niezb璠n do dalszego samodzielnego dzia豉nia z wszystkimi rodzajami i stopniami trudno軼i spotkanych usterek
 • Posiadaj 鈍iadomo嗆 i umiej皻no嗆 rozpoznania i opisania rozleg這軼i uszkodzenia w przypadku ch璚i uzyskania wsparcia z zewn徠rz

Certyfikat +

   

Certyfikat

 

 

Za鈍iadczenie

 

 

 

 

 Kszta販enie rozpoczyna si od testu maj帷ego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpocz璚iem. Podczas kszta販enia, ca造 czas weryfikujemy wiedz, jak nabywaj jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (gównie praktycznych), podczas których sprawdzamy post瘼y uczestników. Ka盥y etap kszta販enia zako鎍zony jest wewn皻rznym egzaminem weryfikuj帷ym i potwierdzaj帷ym pozyskan wiedz, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest za鈍iadczeniem potwierdzaj帷ym jego odbycie.
Natomiast po uko鎍zeniu kszta販enia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkole i Serwis.
Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".
Za鈍iadczenie/certyfikat zawieraj: imi i nazwisko uczestnika, nazw kszta販enia/etapu, liczb godzin kszta販enia, nazw i adres organizatora, termin realizacji kszta販enia, numer certyfikatu oraz informacj o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jako軼i MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkole oferuje kszta販enie przygotowane na najwy窺zym poziomie. Bardzo du瘸 liczba godzin i nacisk na zaj璚ia praktyczne, pozwala uzyska i utrwali bardzo obszerny materia oraz posi捷 wiedz niezb璠n do dzia豉nia w wymagaj帷ym zawodzie. Zaj璚ia prowadzone s w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposa瞠nie sal w projektory do wy鈍ietlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawi wszelkie omawiane zagadnienia. Ka盥y z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposa穎ne w komputer oraz materia造 niezb璠ne do odbycia kszta販enia. Dodatkowo ka盥e stanowisko posiada indywidualny odci庵 wentylacyjny, zapewniaj帷y komfortowe warunki dla ka盥ego uczestnika - poch豉niaj帷 powsta貫 podczas procesu lutowania opary.

 

Wyposa瞠nie sal do realizacji kszta販enia:

 • Sala nr 1 sk豉da si z 8 stanowisk roboczych, wyposa穎nych w urz康zenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacj lutownicz BGA na podczerwie, lutownic grotow i lutownic na gor帷e powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 sk豉da si z 6 stanowisk roboczych, wyposa穎nych w urz康zenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacj lutownicz BGA na podczerwie, lutownic grotow i lutownic na gor帷e powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozosta貫 pomieszczenia stanowi hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzie zewn皻rzn uczestników szkole, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (cha豉ty i r瘯awiczki ESD). 

Teoria:

Sprz皻 audiowizualny, niezb璠ne pomoce dydaktyczne: Ka盥y z uczestników podczas zaj耩 teoretycznych ma dost瘼 do komputera znajduj帷ego si na Jego biurku, s逝膨cego zarówno do otwierania niezb璠nych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materia逝 jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje si wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomoc którego wy鈍ietlane s materia造 omawiane przez trenera.

Materia造 dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zaj耩 teoretycznych: ca這嗆 opracowanych materiaów jest autorska, na materia造 sk豉daj si: opisy, wykresy, schematy, zdj璚ia i filmy.

Praktyka:

Sprz皻 i urz康zenia potrzebne do przeprowadzenia zaj耩 praktycznych: W salach znajduj si z du瞠 biurka robocze, wyposa穎ne w niezb璠ne do napraw urz康zenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacj lutownicz BGA na podczerwie, lutownic grotow i lutownic na gor帷e powietrze. Pomieszczenie wyposa穎ne jest w system wentyluj帷y z indywidualnymi dla ka盥ego uczestnika odci庵ami powsta造ch podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

 

Materia造 szkoleniowe przekazywane na w豉sno嗆 uczestnikom: Po uko鎍zeniu kszta販enia uczestnicy otrzymuj materia造 dotycz帷e ca這軼i przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykuów, publikacji i forów tematycznych dzi瘯i którym mog si sami rozwija.

Kadra szkoleniowa +

IMI I NAZWISKO: MICHA BRACH
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Informatyka. Cyberbezpiecze雟two. Bezpiecze雟two baz danych, aplikacji www i urz康ze mobilnych. Bezpiecze雟two systemów i sieci komputerowych.
Do鈍iadczenie zawodowe: Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie do鈍iadczenie w zawodzie technik serwisant sprz皻u elektronicznego.                                                           

Do鈍iadczenie szkoleniowe:

Ponad 6360 godzin przeprowadzonych zaj耩. Ponad 10500 godzin nadzoru nad realizowanymi kszta販eniami.
Wykszta販enie: Wy窺ze. Cyberbezpiecze雟two, wydzia Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

 

IMI I NAZWISKO: MACIEJ PIELA
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Serwery. Sieci teleinformatyczne. Cyberbezpiecze雟two. 
Do鈍iadczenie zawodowe: Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-letnie do鈍iadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprz皻u komputerowego, od 2010 r. kierownik IT serwisu Notebook Master. 8 lat prowadzenia wewn皻rznych szkole dla pracowników, specjalizuj帷ych si w serwisowaniu elektroniki.

Do鈍iadczenie szkoleniowe:

Ponad 6200 godzin przeprowadzonych zaj耩.
Wykszta販enie: 字ednie.

  

IMI I NAZWISKO: WIESxW ATxS
Obszar specjalizacji: Elektronika. Elektromechanika.
Do鈍iadczenie zawodowe:

30 lat serwisowania urz康ze elektronicznych, w tym laptopów, technologii LCD, monitory i TV.

Do鈍iadczenie szkoleniowe:

Ponad 820 godzin przeprowadzonych zaj耩. Kurs pedagogiczny. 5 lat do鈍iadczenia w szkoleniu uczniów klas 4 i 5 Liceum Zawodowego i Technikum Elektronicznego ZSZ w Pabianicach w cyklach 5-tygodniowych. 
Wykszta販enie: 字ednie. Technik elektronik. 

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu IT 
DOㄐCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj si z nami!         536-281-931    796-146-189

sprawd nasze REKOMENDACJE