MENU
pl en

Dla samozatrudnionych


Dla samozatrudnionych

Dla samozatrudnionych
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) >

Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych
Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie danego województwa) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej. Obecnie o to dofinansowanie można ubiegać się we wszystkich województwach z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego. 

Zakres projektu
Projekt umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu. W zależności od Operatora występują różne sposoby dofinansowania:

 • refundacja poniesionych wydatków z promesą
 • system bonowy
 • system kont przedpłaconych

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie obligatoryjnie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych, m.in. szkoleń i doradztwa wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych (wcześniej funkcjonującą pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych), której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc konsultantów w wyborze właściwej usługi rozwojowej oraz pomoc w identyfikacji istnienia potrzeb rozwojowych.

Przedsiębiorstwa zainteresowane refundacją części wydatków na wybraną w BUR usługę rozwojową muszą złożyć do odpowiedniego Operatora dokumenty rekrutacyjne określone w ogłaszanych cyklicznie naborach. Pomoc świadczona przedsiębiorcom w ramach projektu jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis. Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych z danym przedsiębiorstwem zawierana jest umowa. Na mocy podpisanej umowy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na usługę rozwojową. Szkolenia i doradztwo powinny być przeprowadzone zgodnie z opisem zawartym w karcie usługi rozwojowej przez podmiot zarejestrowany w BUR (tj. posiadający kartę podmiotu).

ŹRÓDŁO:PRACA.GOV.PL

Nieoprocentowana Pożyczka na Kształcenie >

Inwestuj w rozwój – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie
Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski (również obcokrajowcy), chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Kto może skorzystać z pożyczki?

 • Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje (również obcokrajowcy, którzy posiadają aktualną kartę pobytu lub są zameldowane na terenie Polski).
 • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
 • Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co można uzyskać pożyczkę?

 • Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.).
 • Pożyczkę można uzyskać na formę kształcenia, która trwa i rozpoczęła się do 3 miesięcy przed miesiącem, w którym złożono wniosek lub rozpocznie się do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym złożono wniosek.
 • Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Najważniejsze informacje.

 • Otwarcie naboru:
  Nabór wniosków planowany jest na jesień br. – należy śledzić stronę projektu.
 • Maksymalna wartość pożyczki:
  100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu kształcenia.
 • Umorzenie:
  Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki poprzez anulowanie ostatnich rat pożyczki.
 • Oprocentowanie:
  Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).
 • Jak wnioskować:
  Wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online.
 • Spłata:
  Pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym.
 • Raty:
  Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.

Więcej informacji dostępne stronie projektu:
HTTPS://INWESTUJWROZWOJ.PL 

Fundusz OPEN (Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej) – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Kto może skorzystać z pożyczki?

 • Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski (również obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce i posiadają aktualną kartę pobytu lub są zameldowane na terenie Polski).
 • Osoby posiadające zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.
 • Osoby zatrudnione, przedsiębiorcy jak i osoby niepracujące.

Na co można uzyskać pożyczkę?

 • Na każdą dostępną formę kształcenia jak: Szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.
 • Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową.
 • Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia, jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych). 

Warunki wykorzystania pożyczki. 
Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia
, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło, ale tylko do kwoty nieopłaconej.
Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niego kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.Przyznane pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z jej oferta edukacyjną. Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu. Nabór wniosków planowany jest na sierpień/lipiec br. – należy śledzić stronę projektu.

Pożyczka krok po kroku.
1. Wybór formy i kierunku edukacji.

 • Wybierz tematykę i formę edukacji, która Cię interesuje.

2. Poznanie regulaminu udzielania pożyczek.

 • Zapoznaj się z regulaminem i dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o pożyczkę.

3. Wypełnienie i złożenie wniosku o pożyczkę.

 • Złóż wniosek.

4. Weryfikacja wniosku pożyczkowego.

 • Ewentualne wyjaśnienia i uzupełnienia, decyzja o udzieleniu lub nie pożyczki.

5. Podpisanie umowy.

 • Po przyznaniu i podpisaniu umowy pożyczki, środki finansowe w całości zostają przekazane instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztu Twojej edukacji.

Więcej informacji dostępne stronie projektu:
HTTPS://OPEN.FRP.PL/