MENU
pl en

EFS - Europejski Fundusz Społeczny


EFS - Europejski Fundusz Społeczny

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

Aktualne projekty:

Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych:
Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie danego województwa) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej. Obecnie o to dofinansowanie można ubiegać się we wszystkich województwach z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego. 

Zakres projektu:
Projekt umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu. W zależności od Operatora występują różne sposoby dofinansowania:

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie obligatoryjnie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych, m.in. szkoleń i doradztwa wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych (wcześniej funkcjonującą pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych), której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc konsultantów w wyborze właściwej usługi rozwojowej oraz pomoc w identyfikacji istnienia potrzeb rozwojowych.
Przedsiębiorstwa zainteresowane refundacją części wydatków na wybraną w BUR usługę rozwojową muszą złożyć do odpowiedniego Operatora dokumenty rekrutacyjne określone w ogłaszanych cyklicznie naborach. Pomoc świadczona przedsiębiorcom w ramach projektu jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis.
Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych z danym przedsiębiorstwem zawierana jest umowa. Na mocy podpisanej umowy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na usługę rozwojową. Szkolenia i doradztwo powinny być przeprowadzone zgodnie z opisem zawartym w karcie usługi rozwojowej przez podmiot zarejestrowany w BUR (tj. posiadający kartę podmiotu).

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Maciej Piela Wsparcie techniczne 24h
Maciej Piela
+48 518 115 526 mpiela@notemaster.pl