MENU
pl en

ETAP 2. Python dla średnio zaawansowanych


ETAP 2. Python dla średnio zaawansowanych

Cena: 3 200.00zł nettoKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

ETAP 2. Python dla średnio zaawansowanych
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I.Jakość kodu.

 1. Wskazówki typów.
  a: Typy zmiennej, funkcji, argumentów funkcji.
  b: Biblioteki typing i mypy.
  c: Zaawansowane wskazówki typów
 2. Docstring.
  a: Opisywanie celu funkcji, klas i modułów.
  b: Styl docstring (np. Google, NumPy, reStructuredText).
  c: Dokumentacja na podstawie docstringu (np. Sphinx).
 3. PEP-8.
  a: Podstawowe zasady stylu.
  b: Nazewnictwo, długość linii, wcięcia.
  c: Puste linie i spacje.
 4. Autoformatowanie.
  a: Narzędzia: Black, autopep8, yapf.
  b: Integracja z edytorami kodu.
 5. Linting.
  a: Narzędzia: pylint, flake8, pyright.
  b: Analiza statyczna kodu.
  c: Detekcja potencjalnych błędów i niedoskonałości.

II. Testowanie.

 1. Wyjątki.
  a: Obsługa błędów: try, except, finally, raise.
  b: Własne wyjątki.
 2. Testy jednostkowe.
  a: Moduły (pytest, robot, unittest).
  b: Tworzenie testów.
  c: Testowanie przypadków granicznych.
  d: Mockowanie i izolacja.
 3. Logi.
  a: Funkcja print.
  b: Logowanie do plików.
  c: Moduł logging.
  d: Poziomy logowania: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL.
  e: Formatowanie logów.

III. Programowanie obiektowe.

 1. Klasa i obiekt.
  a: Tworzenie klas i instancji.
  b: Inicjalizacja obiektu.
 2. Atrybuty.
  a: Atrybuty klasowe i instancji.
  b: Gettery i settery.
  c: Atrybuty prywatne i chronione.
 3. Metody.
  a: Metody instancji, statyczne, klasowe.
  b: Dekoratory.
 4. Konstruktor i desttruktor.
  a: init i del.
  b: Tworzenie obiektów z parametrami.
 5. Metody dunder.
  a: str, repr, len, getitem, setitem.
  b: Interakcja z obiektami.
 6. Przeładowanie operatorów.
  a: Operatory arytmetyczne, porównania, logiczne.
  b: Zastosowania i ograniczenia.
 7. Konwersje.
  a: Konwersje między typami.
  b: Rzutowanie typów.

IV. Kontenery i stringi.

 1. Metody stringów.
  a: Użycie metod: split, join, replace, find, count, etc..
  b: Funkcje związane z wielkością liter: upper, lower, capitalize, title, etc.
 2. Metody krotek.
  a: Metody count, index.
 3. Metody list.
  a: Dodawanie i usuwanie elementów.
  b: Sortowanie i reorganizacja.
 4. Metody i operatory zbiorów.
  a: Dodawanie i usuwanie elementów.
  b: Operacje: union, intersection, difference, issubset, issuperset, etc.
 5. Metody słowników.
  a: Dodawanie, usuwanie, aktualizacja elementów.
  b: Metoda get.

CZAS TRWANIA - 32 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

Cena: 3200 zł netto (+VAT)

CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.Kształcenie ma na celu wyedukowanie programistów Python, posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna - rozumienie zaawansowanych typów zmiennych, funkcji oraz argumentów funkcji w celu poprawy jakości kodu.
 • Strategia poznawcza - zdobycie umiejętności stosowania zaawansowanych wskazówek typów, w tym korzystanie z bibliotek typing i mypy w celu poprawy czytelności kodu.
 • Informacja werbalna - tworzenie dokładnych i zrozumiałych docstringów w kodzie, opisujących cele funkcji, klas i modułów, stosując odpowiedni styl, np. Google, NumPy lub reStructuredText, oraz tworzenie dokumentacji na podstawie docstringu, np. przy użyciu Sphinx.
 • Umiejętność motoryczna - implementacja zasad PEP-8 dotyczących stylu kodu, włączając w to zastosowanie podstawowych zasad stylu, nazewnictwa, długości linii i wcięć, a także stosowanie narzędzi do autoformatowania takich jak Black, autopep8 lub yapf.
 • Postawa - stosowanie narzędzi lintingowych, takich jak pylint, flake8 lub pyright, w celu analizy statycznej kodu, detekcji potencjalnych błędów i niedoskonałości oraz dążenie do utrzymania wysokiej jakości kodu.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formie zdalnej. Jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje. Dzięki platformie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej szkolenie na ekranie oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na  szkolenie:

 • jednostka sprzętowa z niezbędnym oprogramowaniem, peryferia (monitor, klawiatura, mysz).

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Karol Kołodziejczyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Języki skryptowe JavaScript oraz Python

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Informatyk

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Tworzenie programów narzędziowych dla klientów biznesowych jako freelancer w latach 2017-2020

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Nauczyciel przedmiotu Tworzenie stron i aplikacji internetowych w szkole policealnej TEB Edukacja, w technikum TEB, w Technikum Technologii Cyfrowych od 2019 do 2022.
 • Prowadzenie kursów z programowania w językach Python, JavaScript i C w TEB Edukacja, Fundacja IT od 2021.
 • Kursy Python i Wordpress w Redsplash Academy od 2022.
KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności dot. projektowania stron internetowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Charakteryzuje typy zmiennych, funkcji i argumentów funkcji.
 • Wykorzystuje biblioteki 'typing' i 'mypy'.
 • Tworzy czytelne i dokładne docstringi opisujące cel funkcji, klasy i modułów.
 • Pracuje z różnymi stylami docstringu, takimi jak Google, NumPy, reStructuredText, i potrafi generować dokumentację na podstawie docstringu za pomocą narzędzi takich jak Sphinx.
 • Przestrzega podstawowych zasad stylu zgodnie z PEP-8, zarządzając nazewnictwem, długością linii, wcięciami, pustymi liniami i odstępami.
 • Korzysta z narzędzi do autoformatowania, takich jak Black, autopep8, yapf, i integruje je z edytorami kodu.
 • Wykorzystuje narzędzia lintingu, takie jak pylint, flake8, pyright, do analizy statycznej kodu, wykrywania potencjalnych błędów i niedoskonałości.
 • Obsługuje wyjątki, stosując konstrukcje try, except, finally, oraz raise.
 • Tworzy własne wyjątki.
 • Pracuje z testami jednostkowymi, wykorzystując moduły takie jak pytest, robot i unittest, tworzy testy, testuje przypadki graniczne, oraz stosuje mockowanie i izolację.
 • Dokonuje logowania, używając funkcji print, logowania do plików, oraz modułu logging, z uwzględnieniem różnych poziomów logowania: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL, oraz formatowania logów.
 • Stosuje koncepcje programowania obiektowego, tworzy klasy i instancje, inicjalizuje obiekty, zarządza atrybutami klasowymi i instancyjnymi, oraz korzysta z getterów i setterów.
 • Pracuje z metodami instancji, statycznymi i klasowymi, stosuje dekoratory, oraz tworzy konstruktory i destruktory, zarówno z domyślnymi jak i z parametrami.
 • Korzysta z metod specjalnych, włączając str, repr, len, getitem, setitem, i interakcję z obiektami.
 • Przeładowuje operatory, w tym arytmetyczne, porównania, logiczne, oraz rozumie ich zastosowania i ograniczenia.
 • Dokonuje konwersji między typami oraz rzutowania typów.
 • Rozumie i wykorzystuje metody dla stringów, list, zbiorów i słowników.
 • Pracuje z metodami krotek oraz korzysta z operacji na zbiorach i słownikach.
 • Dodaje, usuwa i aktualizuje elementy w słownikach, a także stosuje metodę get.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!