MENU
pl en

Black Friday Regulamin


Black Friday Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BLACK FRIDAY ODBYWAJĄCEJ SIĘ
 DNIA 24.11.2023 godz. 08:00- 24:00

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania usług szkoleniowych z rabatem. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Notebook Master Centrum sp.z o.o z siedzibą w Bochni, ul. Krzeczowska 20 (dalej „Organizator”).
 2. Akcja Promocyjna przeprowadzona będzie od dnia 24 listopada 2023 roku od godziny 08:00:00 do godziny 24:00:00. Po tym terminie promocja nie obowiązuje. 
 3. Miejscem Promocji jest strona internetowa https://www.centrumszkolen.notemaster.pl/, profil Organizatora na portalu Facebook oraz profil Organizatora na portalu Instagram.  

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży usług szkoleniowych, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „BLACK FRIDAY”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Usługi szkoleniowe – wszystkie kursy organizowane przez Notebook Master sp.z o.o 
 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.
 4. Zniżka –  50% - 60% rabatu od nominalnej ceny szkolenia, usługi objęte promocją "kliknij"

§3.

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie na stronie internetowej https://www.centrumszkolen.notemaster.pl/

 §4.

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 2. Akcji promocyjnej podlegają jedynie usługi szkoleniowe realizowane przez Organizatora.
 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej, w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej –musi wykupić szkolenie w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej. 
 4. Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie otrzyma zniżkę 40% na wybrane szkolenie. Ilość szkoleń w zamówieniu jest dowolna.
  a) Rabat 40% naliczany od ceny nominalnej szkolenia ( z zachowaniem terminu trwania Akcji Promocyjnej).
 5. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, nie łączą się. Nie łączą się one także z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie na stronie internetowej i innych mediach społecznościowych Organizatora.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Akcji Promocyjnej, decydujące znaczenie ma informacja Organizatora.
 7. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej do chwili dokonania zapłaty oznacza, iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do dokonanej transakcji.

§ 5.

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

§ 6.

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Akcję Promocyjną bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie, na profilu na portalu Facebook oraz innych mediach społecznościowych Organizatora.

§ 7.

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia nabycia usługi lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie do Notebook Master sp.z o.o, ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia lub mailowo na centrumszkolen@notemaster.pl celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 8.

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie https://www.centrumszkolen.notemaster.pl/

 § 9.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej https://www.centrumszkolen.notemaster.pl/ .
 3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

§10. Prawo odstąpienia od Umowy.

1.     Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2.     Termin na odstąpienie wynosi 7dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

3.1.  W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Kupujący przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres Sprzedawcy lub drogą mailowa na adres centrumszkolen@notemaster.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy oświadczenie usług szkoleniowych. Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

5.     Kupującemu nie przysługuje zwrot Wpłaty za szkolenie, jeżeli Uczestnik/Kupujący rozpoczął lub ukończył już to szkolenie.

6.     Skutki odstąpienia od umowy:

6.1.  w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupujący otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem §5 pkt 5. Kupującemu przysługuję zwrot całości lub części opłaconego szkolenia z zastrzeżeniem §6 pkt 2.

 

§6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym.

1.     Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik (osoba oddelegowana przez Kupującego do udziału w szkoleniu)lub Kupujący dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail centrumszkolen@notemaster.pl oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

2.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży/rezygnacji Uczestnika/Kupującego z udziału w szkoleniu otwartym:

2.1.  gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika stosowne oświadczenie najpóźniej do 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

2.2.  gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika stosowne oświadczenie w okresie krótszym niż 6 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania z otrzymanej wpłaty połowy wartości (ceny) szkolenia – pozostała kwota jest zwracana Uczestnikowi/Kupującemu;

2.3.  gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika stosowne oświadczenie w okresie krótszym niż 3 kalendarzowe dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania z otrzymanej wpłaty całkowitej wartości (ceny) szkolenia, z otrzymanej wpłaty;

2.4.  gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik będzie uczestniczył w szkoleniu, Sprzedawcy przysługuje prawo do zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.

3.     Dopuszczalna jest nieodpłatna zmiana terminu uczestnictwa Uczestnika w szkoleniu otwartym na kolejny termin realizacji danego szkolenia.

 

§7. Odwołanie szkolenia otwartego

1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia w przypadkach niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności, gdy nie zbierze się minimalna ilość osób niezbędna dla realizacji szkolenia.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Sprzedawcy. W takiej sytuacji, Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

3.     W przypadku odwołania szkolenia, Kupujący lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odwołania szkolenia lub za zgodą Kupującego przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Sprzedawcę.

 

§8. Realizacja i przebieg szkolenia

1.      Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie Sprzedawcy lub innej wskazanej w opisie wydarzenia.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; Trenera.

3.     Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

4.     Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5.     Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

6.     Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

7.     Po zakończeniu szkolenia/zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat poświadczający ukończenie/udział w szkoleniu.

 

§9. Reklamacje

1.     Każdemu Uczestnikowi/Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2.     Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres: centrumszkolen@notemaster.pl

3.     Reklamacje Uczestników/Kupujących rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Sprzedawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5.     Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Uczestnika/Kupującego na kontakt podany podczas składania reklamacji.

 

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r.  poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2.2.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

2.3.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11. Dane osobowe:

1.     Administratorem danych osobowych Kupujących/Uczestników zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub drogą e-mailą jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Kupujących/Uczestników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

3.     Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

3.1.  W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklepu.

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu lub danych osobowych określonych w Polityce Prywatności (dostępnej na stronie Sklepu internetowego)niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. W interesie Uczestnika/Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usługi.

6.     Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.)oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

7.     Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

8.     Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sprzedawca.

 

§12. Odpowiedzialność

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych (lecz dokłada wszelkich starań do ich poprawności) ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika/Kupującego podczas szkolenia.

 

§13. Postanowienia końcowe

1.     Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do dokonywania zmian w Regulaminie sklepu internetowego. Aktualny regulamin będzie znajdował się na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy.

3.     Zawartość Sklepu Internetowego https://centrumszkolen.notemaster.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543kodeksu cywilnego.

4.     We wszystkich przypadkach niewymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl