MENU
pl en

Polityka Prywatności (RODO)


Dbamy o Twoje dane osobowe

DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWEW związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) poniżej przekazuję informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

  I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Notebook Master sp.z o.o - ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia (NIP: 8681989009), reprezentowany przez – KRS 0001023355 Notebook Master sp.z o.o. Osoba do kontaktu Piela Stanisław e-mail: spiela@notemaster.pl, tel: 516 284 509

  II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. Realizacja usługi szkolenia zgodnie z postanowieniami umowy – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z podjętą współpracą, z przedsiębiorstwem powierzającym dane osobowe uczestników szkolenia w celu realizacji usługi szkolenia (art. 6.1.b) – dane przetwarzane na podstawie realizacji umowy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora takich jak: bezpieczeństwo, ochrona mienia oraz obrona przed roszczeniami. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

           III. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

 1. Odbiorcą danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 2. Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich.

           IV. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego:

 1. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

           V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres:
  a. 10 lat – w przypadku szkoleń dofinansowanych (zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis);
  b. maksymalnie 6 lat – w przypadku szkoleń zakupionych komercyjnie (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości, należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym je zatwierdzono).

           VI. Prawa osoby, której dane dotyczą.

 1. Przysługuje Państwu prawo do:
  a. dostępu do swoich danych,
  b. sprostowania swoich danych,
  c. przeniesienia swoich danych,
  d. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 2. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Państwa dane osobowe narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

           VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 1. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

           VIII. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości podjęcia współpracy.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl