MENU
pl en

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1. Informacje ogólne

1.    Właścicielem sklepu internetowego centrumszkolen.notemaster.pl jest firma Notebook Master sp.z.o o. z siedzibą przy ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia, NIP: 8681989009.

zwani dalej Sprzedawcą.

2.    Sklep umożliwia Kupującemu (pełnoletniej osobie fizycznej lub firmie)dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3.    Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez e-mail: centrumszkolen@notemaster.pl lub telefonicznie: +48 572 156 842 (spec. ds. sprzedaży Aleksandra Dziadowiec, pon-piątek, 8:00-16:00).

§2. Oferta

1.    Wszystkie usługi znajdujące się na stronie centrumszkolen.notemaster.pl podane są w kwotach netto złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (do kwoty należy dodać podatek VAT 23%.Wystawiona faktura będzie zawiera podatek VAT).

2.   Wszystkie oferowane usługi są realizowane z najwyższą starannością.

3.   Niektóre z oferowanych usług mogą być niedostępne (np. z uwagi na niewystarczającą ilość uczestników w danym terminie szkolenia), o czym Kupujący będzie poinformowany przez Sprzedawcę.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo:

4.1.  do zmiany cen usług znajdujących się w jego ofercie;

4.2.  wprowadzania nowych usług do oferty sklepu internetowego;

4.3.  wycofywania usług z oferty sklepu;

4.4.  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§3. Zamówienia

1.   W celu złożenia zamówienia należy:

1.1.  wybrać usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny) lub dodać produkt do koszyka i przejść do Formularza zamówienia dostępnego po przejściu do koszyka

1.2.  wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail oraz numer telefonu, za pośrednictwem których będzie odbywać się komunikacja dot. Zamówionej usługi szkoleniowej z Kupującym/Uczestnikiem, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

1.3.  kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny),

1.4.  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym (w§3, pkt 9) terminie.

2.      Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest przez pracownika Sprzedawcy telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną.

3.      Kupujący może dokonać zmiany w złożonym zamówieniu w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia lub za każdorazową zgodą Sprzedawcy.

4.      Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania nie są realizowane, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany na podany adres e-mail lub telefonicznie.

5.      Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

6.     Po zawarciu umowy sprzedaży, a przed rozpoczęciem realizacji szkolenia Sprzedawca zwiera z Kupującym umowę o przeprowadzenie szkolenia.

7.     Szkolenia otwarte realizowane są jedynie wówczas, gdy zbierze się minimalna grupa osób. Decyzja czy grupa szkoleniowa do danego rodzaju szkoleń jest wystarczająco duża należy do Sprzedawcy.

8.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

9.     W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

10. Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania wpłaty orazi nformację na temat realizacji szkolenia.


§4. Formy płatności

1.     Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

1.1.  płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
mBank 27 1140 2004 0000 3702 8347 7087

1.2.  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowejhttps://www.przelewy24.pl/.

1.2.1.     Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

1.2.1.1.     Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A.z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy:
5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.

 

§5. Ważność szkolenia.

Czas na zrealizowanie szkolenia to maksymalnie 2 lata od daty zawarcia umowy. Zmianę terminu realizacji szkolenia na życzenie można dokonać maksymalnie 3 razy. W przypadku zmiany terminu realizacji szkolenia z winy Wykonawcy, okres pomiędzy aktualnym, a nowym terminem nie wlicza się do powyższego okresu 2 lat. Po upływie tego okresu Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzenia szkolenia dla Zamawiającego, który nie może wnieść roszczeń w tym zakresie.

 

§6. Prawo odstąpienia od Umowy.

1.     Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2.     Termin na odstąpienie wynosi 14dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

3.1.  W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Kupujący przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres Sprzedawcy lub drogą mailowa na adres centrumszkolen@notemaster.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy oświadczenie usług szkoleniowych. Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

5.     Kupującemu nie przysługuje zwrot Wpłaty za szkolenie, jeżeli Uczestnik/Kupujący rozpoczął lub ukończył już to szkolenie.

6.     Skutki odstąpienia od umowy:

6.1.  w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupujący otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem §5 pkt 5. Kupującemu przysługuję zwrot całości lub części opłaconego szkolenia z zastrzeżeniem §6 pkt 2.

 

§7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym.

1.     Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik (osoba oddelegowana przez Kupującego do udziału w szkoleniu)lub Kupujący dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail centrumszkolen@notemaster.pl oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

2.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży/rezygnacji Uczestnika/Kupującego z udziału w szkoleniu otwartym:

2.1.  gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika stosowne oświadczenie najpóźniej do 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

2.2.  gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika stosowne oświadczenie w okresie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania z otrzymanej wpłaty połowy wartości (ceny) szkolenia – pozostała kwota jest zwracana Uczestnikowi/Kupującemu;

2.3.  gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika stosowne oświadczenie w okresie krótszym niż 3 kalendarzowe dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania z otrzymanej wpłaty całkowitej wartości (ceny) szkolenia, z otrzymanej wpłaty;

2.4.  gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik będzie uczestniczył w szkoleniu, Sprzedawcy przysługuje prawo do zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.

3.     Dopuszczalna jest nieodpłatna zmiana terminu uczestnictwa Uczestnika w szkoleniu otwartym na kolejny termin realizacji danego szkolenia.

 

§8. Odwołanie szkolenia otwartego

1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia w przypadkach niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności, gdy nie zbierze się minimalna ilość osób niezbędna dla realizacji szkolenia.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Sprzedawcy. W takiej sytuacji, Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

3.     W przypadku odwołania szkolenia, Kupujący lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odwołania szkolenia lub za zgodą Kupującego przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Sprzedawcę.

 

§9. Realizacja i przebieg szkolenia

1.      Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie Sprzedawcy lub innej wskazanej w opisie wydarzenia.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; Trenera.

3.     Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

4.     Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5.     Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

6.     Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

7.     Po zakończeniu szkolenia/zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat poświadczający ukończenie/udział w szkoleniu.

 

§10. Treści merytoryczne i materiały szkoleniowe

1.     Sprzedawca zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych oraz materiałów merytorycznych będących przedmiotem Usługi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody. Kupujący ani Uczestnik nie posiadają praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów (np. video, skrypty), jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

2.     W ramach pojedynczej Usługi realizowanej w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie przez Uczestnika objętego umową o przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia.

 

§11. Reklamacje

1.     Każdemu Uczestnikowi/Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2.     Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres: centrumszkolen@notemaster.pl

3.     Reklamacje Uczestników/Kupujących rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Sprzedawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5.     Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Uczestnika/Kupującego na kontakt podany podczas składania reklamacji.

 

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r.  poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2.2.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

2.3.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.     Administratorem danych osobowych Kupujących/Uczestników zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Kupujących/Uczestników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

3.     Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

3.1.  W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklepu.

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu lub danych osobowych określonych w Polityce Prywatności (dostępnej na stronie Sklepu internetowego)niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. W interesie Uczestnika/Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usługi.

6.     Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.)oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

7.     Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

8.     Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sprzedawca.

 

§14. Odpowiedzialność

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych (lecz dokłada wszelkich starań do ich poprawności) ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika/Kupującego podczas szkolenia.

 

§15. Postanowienia końcowe

1.     Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do dokonywania zmian w Regulaminie sklepu internetowego. Aktualny regulamin będzie znajdował się na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy.

3.     Zawartość Sklepu Internetowego https://centrumszkolen.notemaster.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543kodeksu cywilnego.

4.     We wszystkich przypadkach niewymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl