MENU
pl en

Miejski Urząd Pracy w Kielcach: nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)


Miejski Urząd Pracy w Kielcach: nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

W terminie 17.02.2022 - 25.02.2022.

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota środków KFS, jaka może być rozdysponowana w ramach niniejszego naboru, wynosi 1 400,0 tys. zł. Wszystkie zaplanowane we wniosku działania muszą rozpocząć się w 2022 r. (po podpisaniu umowy z MUP) i wydatki przewidziane do dofinansowania z KFS muszą być poniesione w 2022 roku. Wnioski będą przyjmowane od 17.02.2022 r. do 25.02.2022 r. Przez datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 26-361 Kielce, lub na skrzynkę e-mail: kancelaria@mup.kielce.pl (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym). Wniosek złożony w formie papierowej musi być opatrzony podpisem złożonym na wniosku oraz wszystkich załącznikach przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu oraz posiadanego limitu środków KFS przyznanych na dany rok. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy, zgodnych z ustalonymi priorytetami na rok 2022.