MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie: nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie: nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 16.06.2021 - 23.06.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Termin naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy: od 16 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2021 r. Za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień wpływu wniosku do Urzędu. W 2021 roku na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał środki Funduszu Pracy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 21 700,00 zł. Wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może złożyć wyłącznie pracodawca. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą pracodawcom spełniającym co najmniej jeden z priorytetów wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku określonych przez Radę Rynku Pracy. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy: 80 % kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 100 % kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W 2021 roku w PUP w Mogilnie maksymalna wysokość finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztu szkolenia 1 uczestnika wynosi 4 000 zł w roku. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy uwzględniane jest: zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok; zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (przyznany limit podstawowy środków KFS i limit środków rezerwy KFS).   Ponadto środki KFS przyznawane będą w szczególności pracodawcom, którzy dotychczas nie korzystali z dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin rozpatrzenia wniosków: wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru. Termin rozpoczęcia realizacji działań kształcenia ustawicznego – Urząd nie określa terminu rozpoczęcia realizacji działań kształcenia ustawicznego, o których sfinansowanie/dofinansowanie ubiega się pracodawca, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 38-40 Zasad  przyznawania pracodawcy środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie.