MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce: ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce: ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

W terminie 26.10.2021 - 27.10.2021.

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Wniosek powinien być złożony w terminie przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego tj. kształcenie ustawiczne może rozpocząć się nie wcześniej niż 15.11.2021 r. -  ponieważ zgodnie z § 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia, umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły. ) Wszystkie planowane działania muszą się rozpocząć w bieżącym tj.  2021 roku.  ) pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: a) niepoprawienia Wniosku we wskazanym terminie; b) niedołączenia do Wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 ww. Rozporządzenia; c) gdy wpłynie w terminie innym, niż wskazany przez Urząd.     7. Powiatowy Urząd w Sokółce dysponuje kwotą około 67.170 zł w ramach limitu  środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.   8. Przy rozpatrywaniu Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na  kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników będą brane pod uwagę – w pierwszej kolejności – następujące kryteria: ) czy Wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki o których mowa w § 5 ust. 2; ) czy dofinansowywanie działań, o które ubiega się pracodawca jest zgodne z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.   9. Po pozytywnej weryfikacji kryteriów wskazanych w ust. 8, Urząd uwzględnia: ) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;  ) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;  ) posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;  ) w przypadku kursów – posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; ) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; ) spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis; ) racjonalność i gospodarność przy wydatkowaniu środków publicznych, tj. planowanie wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; ) dostępność środków z KFS. Wnioski będą oceniane wg kryteriów zgodnie z kolejnością według dat ich wpływu, do wykorzystania limitu posiadanych środków będących w dyspozycji Urzędu w danym roku. Jednocześnie tutejszy Urząd informuje, że środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego są środkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych.