Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 796 146 189 Telefon730 040 535 Notemaster en

Projektowanie, wdrażanie, diagnostyka i bezpieczeństwo rozległych sieci firmowych.


Oferujemy kursy z zakresu sieci teleinformatycznych, realizowane w dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z omawianego zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować usługi instalacji, diagnostyki i konfiguracji sieci teleinformatycznych w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan Ramowy +

Czas trwania - 24 godziny dydaktyczne

Wymagania wstępne przed kształceniem:

 Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Ramowy plan kształcenia:

 I. Podstawy firewall'i - projektowanie ochrony i kontroli ruchu w sieciach.

 1. Podstawy działania firwall'i.
 2. Przepływ ruchu przez poszczególne tabele i łańcuchy.
 3. Typowe konfiguracje sieci w firmach.
 4. Podstawowy firewall oraz zaawansowany z precyzyjnym definiowaniem ruchu.
 5. Wykorzystanie firewall'a w przypadku ochrony przed typowymi atakami.

 

II. Podział sieci na podsieci z uwzględnieniem routingu i kontroli ruchu pomiędzy nimi. 

 1. Zasady podziału sieci.
 2. Elementy, które należy uwzględnić przy projektowaniu podziału.
 3. Wytyczne dla urządzeń znajdujących się w poszczególnych podsieciach.
 4. Wymagania ochrony stawiane przez dobre praktyki.
 5. Dostęp do wymiany danych pomiędzy podsieciami znajdującymi się w różnych oddziałach firm.

 

 III. Zaawansowane translacje adresów DNAT/SNAT.

 1. Traslacji adresów.
 2. Translacja NAT/PAT.
 3. Mechanizm translacji pozwalający na rozwiązanie konfliktów w odległych sieciach.
 4. Zaprojektowanie translacji dla różnych makiet sieci.

 

 IV. Podstawy projektowania rozległych sieci firmowych.

 1. Dobre praktyki w sieciach firmowych.
 2. Wytyczne, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania sieci rozległych w firmie.

 

V. Rozwiązywanie konfliktów adresacji w podsieciach.

 1. Wymiana ruchu pomiędzy podsieciami o tej samej adresacji.
 2. Translacja adresów i portów w celu uniknięcia konfliktów.
 3. Różne podejścia do translacji adresów.
 4. Porównanie rozwiązań.

 

 VI. Podstawy działania usługi DNS

 1. Konfigurowanie dostępu do usługi DNS z poziomu urządzeń klienckich.
 2. Zasada działania DNS.
 3. Bezpieczeństwo 

 

 VII. Diagnostyka sieci

 1. Narzędzia: ping, traceroute, wireshark, dhclient, dig, whois, telnet, netcat.

 

 VIII. NAT/PAT/MASQUERADE/DNAT/SNAT

 1. Mechanizm DNAT, SNAT i MASQUERADE.
 2. Translacja adresów oraz "connection tracking".
 3. Typowe sytuacje i awarie w małych sieciach komputerowych.

 

Cele szkolenia +

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kurs ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. sieci teleinformatycznych.

Na kursie uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie takich tematów, jak:

 • Intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu dot. konfiguracji, wdrażania, diagnostyki i bezpieczeństwa sieci
 • Motoryczna - umiejętności diagnostyki sieci przy użyciu specjalistycznych narzędzi
 • Poznawcza – umiejętności projektowania, wdrażania, diagnostyki i zabezpieczenia rozległych sieci firmowych
 • Postawa - umiejętności dot. rozwiązywania problemów i konfliktów w sieci
 • Werbalna - umiejętności wykorzystania znajomości działania sieci

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia +

Uzyskane kompetencje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kształcenia przez uczestnika:

Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

Na kursie uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie takich tematów, jak:

 • Podstawy firewall'i - projektowanie ochrony i kontroli ruchu w sieciach
 • Podział sieci na podsieci z uwzględnieniem routingu i kontroli ruchu pomiędzy nimi
 • Zaawansowane translacje adresów DNAT/SNAT
 • Podstawy projektowania rozległych sieci firmowych
 • Rozwiązywanie konfliktów adresacji w podsieciach
 • Podstawy działania usługi DNS
 • Diagnostyka sieci
 • NAT/PAT/MASQUERADE/DNAT/SNAT

Certyfikat +

 

Certyfikat

 

 

Zaświadczenie

 

 

 

 

 Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.
Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.
Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".
Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia.  

 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia. 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy. 

 

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajduą się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery+monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Kadra szkoleniowa +

  

IMIĘ I NAZWISKO: Jacek Herold
Obszar specjalizacji: Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci. Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy - rekomendacja "D"KNF8 lat pracy w Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS. 

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 2 190 godzin przeprowadzonych zajęć. Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej.
Wykształcenie:

Wyższe. Politechnika Wrocławska.

 

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu IT 
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         796-146-189    730-040-535

sprawdź nasze REKOMENDACJE