MENU
pl en

PUP - Powiatowy Urząd Pracy


PUP - Powiatowy Urząd Pracy

PUP - Powiatowy Urząd Pracy
PUP Trójstronne Umowy Szkoleniowe >

Czym są trójstronne umowy szkoleniowe?
Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu. 

Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy?
Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy: 

 • osoba bezrobotna, 
 • osoba poszukująca pracy
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej. 

W jaki sposób osoba bezrobotna może wziąć udział w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej?

 • Urząd pracy może zaoferować osobie bezrobotnej udział w szkoleniu realizowanym w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej. 
 • Osoba bezrobotna może sama znaleźć pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem jej po odbytym szkoleniu, pracodawca ten może w takiej sytuacji podpisać trójstronną umowę szkoleniową. 

Jakie są korzyści z podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej?
Osoba bezrobotna uczestnicząc w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zdobywa nowe kompetencje przydatne przede wszystkim do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach pracy. Po ukończonym szkoleniu osoba ta podejmuje pracę u pracodawcy, który podpisał trójstronną umowę szkoleniową. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia na okres co najmniej 6 miesięcy.

PUP Szkolenia i Bony Szkoleniowy >

Szkolenia
Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową. 

Kto może skorzystać ze szkolenia?
Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy: 

 • osoba bezrobotna, 
 • osoba poszukująca pracy 
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej. 

Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.
O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby: 

 • można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić to pisemnie); plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy; 
 • można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy; 
 • można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej –wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków
 • można otrzymać bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia. 

Bon szkoleniowy
Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Bon szkoleniowy przyznaje starosta (a ściślej mówiąc działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy) na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.
W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty: 

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; 
 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: od 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. 

Uwaga: Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!