Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Rozszerzona diagnostyka oraz studium przypadków napraw linii zasilania w trybach ACPI S5-S0 - ćwiczenia praktyczne.


Oferujemy kursy z zakresu serwisowania przenośnego sprzętu elektronicznego, realizowane w bardzo dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z określonego, omawianego w jego trakcie zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować naprawy i wdrażać rozwiązania z zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan Ramowy +

Czas trwania - 40 godzin.

Wymagania wstępne przed szkoleniem:

Uczestnicy przystępujący do kursu powinni: posiadać wiedzę elementarną z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych; umieć poprawnie rozłożyć i złożyć komputer przenośny – notebook; posiadać wiedzę i umiejętności na temat lutowania przewlekanego i powierzchniowego; posiadać umiejętność posługiwania się schematem; posiadać umiejętność wymiany układów BGA.

Ramowy plan kursu:

 

Rozszerzona diagnostyka urządzeń i układów elektronicznych oraz analiza parametrów technicznych.
W tym:
1. Usystematyzowanie procedury startu dla poszczególnych architektur płyt wielowarstwowych.
2. Zaawansowana diagnostyka z użyciem dokumentacji boardview.
3. Modyfikacja sprzętu - wymuszenie eliminacji uszkodzonego podzespołu.
4. Procedura adaptacji dostępnych obecnie elementów jako substytuty niedostępnych podzespołów.
5. Doskonalenie umiejętności manualnych na przykładach usterek mechanicznych.
6. Syntetyzacja procedury próby zwarciowej.
7. Ćwiczenia manualne – praca z boardview oraz sprzętem lutowniczym, z użyciem poszczególnych technik lutowania dla zminiaturyzowanych układów:

    a. Lutowanie powierzchniowe – ćwiczenia.
    b. Lutowanie przewlekane – ćwiczenia.
    c. Lutowanie układów z wyprowadzeniami sferycznymi w siatce rastrowej – ćwiczenia.
8. Przykłady naprawy najcięższych usterek elektronicznych – ćwiczenia praktyczne i panel dyskusyjny.
Każdy uczestnik ma możliwość elastycznego dostosowania programu dla swoich potrzeb.

 

 

 

Cele szkolenia +

Cele szkolenia

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs na tym etapie, ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów przenośnych urządzeń elektronicznych posiadających umiejętność postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się schematami.
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania zaawansowanych usterek.
 • Informacja werbalna – umiejętność odtworzenia poprawnych połączeń, wymiany komponentów.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi.
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii naprawy.

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • umieją znaleźć i usunąć zaawansowane usterki występujące na płycie głównej.
 • nabierają wiedzy niezbędnej do dalszego samodzielnego działania, oraz świadomości i umiejętności określenia uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz.
 • posiadają wiedzę i umiejętności na temat lutowania przewlekanego i powierzchniowego, BGA.
 • potrafią rozpoznać, nazwać i określić za co odpowiada każdy z elementów występujących na płycie głównej.
 • umieją znaleźć i usunąć zaawansowane i rozległe usterki występujące na płycie głównej, powstałe na wskutek przepięć i zwarć.
 • umieją posługując się schematem bądź board view, poruszać się wzdłuż linii zasilających i sygnałowych płyty głównej.
 • umieją posługiwać się warsztatowymi urządzeniami pomiarowymi.
 • umieją znaleźć i usunąć zaawansowane usterki lini zasilania i sygnałowych występujące na płycie głównej.
 • posiadają zaawansowaną wiedzę na temat i umiejętność lutowania: powierzchniowego, przewlekanego - niezbędnych do dokonywania napraw.
 • są wstanie naprawić płyty główne z uszkodzonymi układami BGA takimi jak: układy graficzne, mosty północne, mosty południowe, mosty hybrydowe, kontrolery SMC, procesory.

Misja +

Jednym z najczęściej zadawanych nam pytań jest pytanie o to - "Skąd wziął się pomysł na organizację szkoleń dla specjalistów serwisantów elektroniki?" Odpowiedź jest bardzo prosta. Głównym powodem jest to, iż od dłuższego czasu obserwujemy pogorszenie jakości świadczonych usług przez serwisy/sklepy komputerowe. W wyniku tego słychać było coraz gorsze opinie na temat samych serwisów i świadczonych przez nie usług. Następstwem takiej sytuacji jest brak zaufania Klientów do tego rodzaju usług i zmniejszająca się ilość sprzętów oddawanych do naprawy.

Z tego powodu naszą misją stało się podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób świadczących usługi w zakresie napraw sprzętu elektronicznego oraz uzyskanie wiarygodności dla Państwa diagnoz. Naszym głównym celem jest eliminacja dodatkowych i niepotrzebnych uszkodzeń spowodowanych nieudaną próbą naprawy oraz przedstawienie rzeczowych odpowiedzi na pytania zadawane Państwu przez Klientów. Po przebytym szkoleniu będą Państwo w stanie prawidłowo zdiagnozować oraz skutecznie naprawić sprzęt elektroniczny w siedzibie Państwa firmy. Przyczyni się to do obniżenia kosztów usług świadczonych dla Państwa Klientów oraz poprawy opinii na temat opłacalności przeprowadzania tego typu napraw.

Certyfikat +

Certyfikat

Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów, (głównie praktycznych) podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każde kształcenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzającym jego odbycie.

Po ukończeniu kształcenia z pozytywnym wynikiem, uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: "certyficate Knowledge supported by skills", certyfikat TNE zawierający: imię i nazwisko uczestnika, numer pesel, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017. 

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. Dodatkowo każde stanowisko posiada indywidualny odciąg wentylacyjny, zapewniający komfortowe warunki dla każdego uczestnika - pochłanianiając powstałe podczas procesu lutowania opary. 

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię.

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

  

IMIĘ I NAZWISKO: MICHAŁ BRACH
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Informatyka. Cyberbezpieczeństwo
Doświadczenie zawodowe: Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego.
Doświadczenie szkoleniowe: Ponad 3600 godzin przeprowadzonych zajęć
Wykształcenie: Wyższe. Cyberbezpieczeństwo, wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

 

IMIĘ I NAZWISKO: MACIEJ PIELA
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Serwery. Sieci teleinformatyczne. Cyberbezpieczeństwo. Odzysk danych z dysków twardych i nośników półprzewodnikowych.
Doświadczenie zawodowe: Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego i odzysku danych, od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 2650 godzin przeprowadzonych zajęć
Wykształcenie: Średnie

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: serwisowania elektroniki,
odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa i wiele innych.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE