Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 796 146 189 Telefon730 040 535 Notemaster en

Rodo


 

Klauzula Bezpieczeństwa


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis s.c. z siedzibą w Bochni, 32 – 700 przy ul. Krzeczowskiej 20. Jako administrator danych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja określonej usługi (w oparciu o zawartą z nami umowę) jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Państwa rzecz lub kontakt handlowy, w którym pozostajemy, w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez firmę Notebook Master jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową lub obrona przed roszczeniami wystosowanymi w stosunku do Firmy oraz udokumentowanie wykonania umowy dla celów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę. Notebook Master nie przekazuje ani nie powierza przetwarzania Państwa danych osobowych osobom trzecim czy też innym firmom. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, przy ul. Stawki 2. Mają Państwo również prawo do usunięcia swoich danych, jednak dopiero, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie firmy Notebook Master oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@notemaster. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu i PESEL jest wymogiem zawarcia umowy. Działanie to jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Firmę w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tej usługi.

 

 

nasze kursy


SPECJALISTA SERWISANT  ELEKTRONIKI

 

ODZYSK DANYCH

 

ADMINISTRACJA SERWERAMI

 

SIECI TELEINFORMATYCZNE

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 

PROFESJONALNE WARSZTATY SERWISOWANIA ELEKTRONIKI

 

LUTOWANIE W TECHNOLOGI THT I SMT

Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie.


Projektowanie, wdrażanie, diagnostyka i bezpieczeństwo rozległych sieci firmowych.


Zaawansowane techniki sieciowe i bezpieczeństwo sieci.


Elementy rozwiązań klasy Cloud / Enterpise w sieciach komputerowych.


Wdrażanie Windows Server 2016 z rolą kontrolera domeny


Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server 2016


Zarządzanie protokołem IPv4 w środowisku Windows Server 2016


Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup – Group Policy


Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.


Szkolenie zaawansowane - systemy plików FAT.


Szkolenie zaawansowane - systemy plików NTFS.


Szkolenie zaawansowane – systemy plików w środowisku Linux i Unix


Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych.


Diagnostyka oraz sposoby naprawy podstawowych usterek występujących w urządzeniach elektronicznych, z zastosowaniem schematu.


Lutowanie układów BGA


Rozszerzona diagnostyka oraz studium przypadków napraw linii zasilania w trybach ACPI S5-S0 - ćwiczenia praktyczne.


Programowanie specjalistycznych układów IC. Diagnostyka przy pomocy oscyloskopu oraz mikroskopu stereoskopowego


Boot Up Sequence jako niezbędny element zaawansowanej naprawy złożonych usterek płyt wielowarstwowych - warsztaty.


Zaawansowane szkolenie z cyberbezpieczeństwa


Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie


Smartphone - Ty go masz czy on Ciebie


Obsługa komputerów marki Apple


Podstawy diagnostyki i usuwanie usterek występujących w elektronice


Lutowanie w technologi THT i SMT


Profesjonalne warsztaty serwisowania elektroniki (Tryb indywidualny/grupowy)


sprawdź nasze REKOMENDACJE


Logo

 

Nasza misja

Jednym z najczęściej zadawanych nam pytań, jest pytanie o to - "Skąd wziął się pomysł na organizację szkoleń z branży IT, z zakresu serwisowania elektroniki, czy pozostałych realizowanych tematów?" Odpowiedź jest bardzo prosta. Głównym powodem jest to, iż obserwując sytuację w branży zauważyliśmy pogarszanie się jakości świadczonych usług zarówno przez serwisy elektroniki, serwisy komputerowe, firmy świadczące usługę opieki informatycznej, administracji serwerami czy odzysku danych. W wyniku tego słychać było coraz gorsze opinie na temat firm IT, serwisów i świadczonych przez nie usług. Następstwem takiej sytuacji jest brak zaufania Klientów do tego rodzaju usług, co na przykład w przypadku serwisów skutkuje zmniejszająca się ilość sprzętów oddawanych do naprawy.

Świadcząc przez wiele lat usługi z zakresu serwisowania laptopów czy obsługi informatycznej firm, utożsamiając się mocno z branżą nie mogliśmy pozwolić na taki stan rzeczy. Uruchomiliśmy i rozwinęliśmy Centrum Szkoleń sukcesywnie poszerzając ofertę szkoleniową, a naszą misją stało się podnoszenie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób świadczących usługi w zakresie administracji sieci i serwerów, odzysku danych czy napraw sprzętu elektronicznego. Naszym głównym celem jest zerwanie ze stereotypem funkcjonującym o branży, według którego wykonujący usługę uczy się i zdobywa wiedzę na sprzęcie klienta. Po przebytych szkoleniach będą Państwo w stanie prawidłowo i profesjonalnie działać w obrębie wykonywanych prac. Przyczyni się to do obniżenia kosztów usług świadczonych dla Państwa Klientów oraz poprawy opinii na temat Państwa firmy czy całej branży, w której wspólnie działamy.