MENU
pl en

Sytuacje nadzwyczajne i procedura reklamacyjna.


Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis w trosce o najwyższą jakość i pełne zadowolenie daje uczestnikom realizowanych szkoleń, możliwość reklamacji w odniesieniu do planu szkoleń. Jeśli z winy organizatora szkoleń nie zostanie spełniony którykolwiek z podpunktów oferowanych w programie - organizator zobowiązuje się do dopełnienia tego zaniechania na swój koszt w czasie poza podstawowym harmonogramem szkolenia. W przypadku sytuacji roszczenia uczestnika w sprawie braku efektów po szkoleniu, weryfikowane jest to w obecności: trenera, opiekuna merytorycznego z ze stanem wiedzy sprzed szkolenia oraz arkuszem oceny wiedzy po szkoleniu - jeśli efekt roszczenia jest faktyczny, Centrum Szkoleń Notebook Master dokonuje rekompensaty w postaci szkolenia, bądź finansowo. W przypadku nieobecności trenera, Centrum Szkoleń Notebook Master zapewnia trenera zastępczego bez konieczności zmian terminów samego szkolenia. (trenerzy dysponują identyczną wiedzą) W przypadku nieobecności ze strony uczestnika szkolenia, Centrum Szkoleń Notebook Master daje możliwość odrobienia zaległego modułu szkolenia w najbliższym, dowolnym terminie gdy realizowane jest to samo szkolenie i są wolne miejsca. Uwagi i zastrzeżenia można kierować na piśmie lub drogą mailową na adres: centrumszkolen@notemaster.pl. Na odniesienie się do nich Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis ma 7 dni.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!